okularium.cz Akutní a neodkladná péče

Akutní a neodkladná péče

Druhy zdravotní péče definuje Zákon č. 372/2011 Sb.

Zákon č. 372/2011 Sb., § 5

(1) Druhy zdravotní péče podle časové naléhavosti jejího poskytnutí jsou
a) neodkladná péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí,
b) akutní péče, jejímž účelem je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu individuálního léčebného postupu nebo aby se pacient nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe nebo své okolí,
c) nezbytná péče, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav pacienta, který je zahraničním pojištěncem, s přihlédnutím k povaze dávek a k délce pobytu na území České republiky; v případě zahraničních pojištěnců z členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace musí být zdravotní péče poskytnuta v takovém rozsahu, aby zahraniční pojištěnec nemusel vycestovat do země pojištění dříve, než původně zamýšlel,
d) plánovaná péče, která není zdravotní péčí uvedenou v písmenech a), b) nebo c).

Zákon č. 372/2011 Sb., § 48

(1) Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud
a) by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,

(3) Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče podle odstavce 1 nebo ukončit péči o něj podle odstavce 2 písm. d) nebo e), jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo jde o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci, dále jde-li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

Rozlišujeme tedy 3 hlavní druhy zdravotní péče:

1) neodkladná péče. Nutná je pro stavy, kdy odkládáním vyšetření nebo ošetření hrozí nevratné poškození zdraví. Vyskytuje se zřídkakdy a postižený pacient nejspíše využije oční pohotovost. Takový pacient v čekárně nečeká. Neodkladnou péči nevyžadují např. dlouhodobé zhoršování vidění, štípání, řezání ani slzení či zarudnutí očí.

Mezi neodkladné stavy patří například:
  • čerstvé poleptání oka,
  • neošetřené vážné poranění oka,
  • ztráta vidění kratší než 1 hodina,
  • podobně naléhavé stavy.

2) plánovaná péče. Pacient je objednán k vyšetření několik týdnů či měsíců – taková je bohužel situace.

3) akutní péče. Je nutné ji poskytnout, ale není ani neodkladná, ani ji nelze plánovat.

Mezi akutní stavy patří například:
  • všechny náhle vzniklé stavy, které se objeví v noci a o nepracovních dnech a které sám pacient vyhodnotí, že jsou nezávažné a nejsou neodkladné povahy – pokud by takové byly, navštívil by neodkladně pohotovost,
  • zarudnutí, bolesti oka, hnisání, otoky nebo bolesti víček,
  • nečekané zhoršení vidění jednoho oka, které nevzniklo náhle a zároveň není výrazné,
  • neobvyklý zrakový vjem – typicky záblesky, “pavučiny”, skvrny, “saze” a podobně,
  • pacienti s akutním doporučením jiného lékaře (akutní žádanka).

Tento výčet nemůže postihnout všechny možné situace, máte-li pochybnosti, volejte nám nebo přímo navštivte pohotovost!

Pořadí pacientů

Protože nelze ošetřovat najednou více než jednoho pacienta, je nutné stanovit jejich pořadí.
Protože pacienty k vyšetření objednáváme, je lhostejné, kdo přišel do čekárny dříve.

Přednost mají pacienti s neodkladnými stavy, pak pacienti objednaní a poslední jsou pacienti akutní.

Přednost u nás mají pacienti ve výše uvedeném pořadí. Proč?

Nejsme oční pohotovost. Většina našich pacientů patří do kategorie plánované péče.
Akutní ani neodkladné stavy neumožňují vyšetření plánovat.
Pacienti s akutními stavy jsou vždy neobjednaní, včetně pacientů po operaci.


Akutní neznamená přednostní!

Kolik budete u nás potřebovat času?

Čas objednání je čas příchodu pacienta. Čekání začíná až poté.

Doba strávená v čekárně před časem objednání NENÍ čekáním. Pokud přijde pacient dříve, čekat začíná také až v době, na kterou byl objednán.

Nechoďte dříve, budete čekat o to déle!

Při prvním vyšetření, převzetí do péče, s rozkapáním zornic počítejte nejméně s jednou hodinou času – v ideálním případě.
Pokud budete potřebovat i předepsat brýle, počítejte nejméně s hodinou a půl.
Čas věnovaný akutním pacientům bývá různý.

Prosba:

Jelikož nemůžete vědět, proč sedí v čekárně ostatní lidé, nehodnoťte prosím, kdo je na řadě.
Čas příchodu do čekárny nehraje roli.


Dovětek:

Tento text vznikl jako důsledek toho, že nežijeme v ideálním světě. V ideálním světě všechny činnosti plynule navazují, nikdo nečeká a všichni jsou chápaví a spokojení. Všichni jsou vyšetřeni ihned, kvalitně a rychle. Nespěchají a nejsou unavení. Nemají řadu dalších starostí.
My věříme, že je možné se k tomuto ideálu přiblížit. Může se o to pokusit každý z nás svou vlastní trpělivostí, ohleduplností a laskavostí. Děkujeme za ni.

Akutní pacient nemá právo přednostního ošetření – to mají pouze stavy neodkladné.
Ve skutečném světě se bohužel část pacientů s “akutními” potížemi (nevybíravě a marně) dožaduje přednostního ošetření – nemají na něj právo.
Věříme, že snad i oni tento náš postoj lépe pochopí, až se sami ocitnou v roli objednaných pacientů. Obvykle jsou to právě tito lidé, kteří s největší nelibostí hledí na každého, kdo je vyšetřen dříve než oni.