okularium.cz Akutní pacienti

Akutní pacienti

Co rozumíme pod pojmem “akutní pacient”?

Zákon č. 372/2011 Sb., § 5

(1) Druhy zdravotní péče podle časové naléhavosti jejího poskytnutí jsou
a) neodkladná péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí,
b) akutní péče, jejímž účelem je odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu nebo snížení rizika vážného zhoršení zdravotního stavu tak, aby byly včas zjištěny skutečnosti nutné pro stanovení nebo změnu individuálního léčebného postupu nebo aby se pacient nedostal do stavu, ve kterém by ohrozil sebe nebo své okolí,
c) nezbytná péče, kterou z lékařského hlediska vyžaduje zdravotní stav pacienta, který je zahraničním pojištěncem, s přihlédnutím k povaze dávek a k délce pobytu na území České republiky; v případě zahraničních pojištěnců z členského státu Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace musí být zdravotní péče poskytnuta v takovém rozsahu, aby zahraniční pojištěnec nemusel vycestovat do země pojištění dříve, než původně zamýšlel,
d) plánovaná péče, která není zdravotní péčí uvedenou v písmenech a), b) nebo c).

Zákon č. 372/2011 Sb., § 48

(1) Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče, pokud
a) by přijetím pacienta bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým,

(3) Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče podle odstavce 1 nebo ukončit péči o něj podle odstavce 2 písm. d) nebo e), jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo jde o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci, dále jde-li o krizové situace nebo výkon ochranného léčení nařízeného soudem, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak.

Pořadí pacientů
Protože nelze ošetřovat najednou více než jednoho pacienta, je nutné stanovit jejich pořadí.
Protože pacienty k vyšetření objednáváme, je lhostejné, kdo přišel do čekárny dříve. Máme jiná kritéria.

Rozlišujeme tedy 3 druhy péče:

 1. neodkladná péče. Patří sem: čerstvé poleptání oka, neošetřené vážné poranění oka, ztráta vidění kratší než 1 hodina a podobně naléhavé stavy. Stavy, kdy odkládáním vyšetření nebo ošetření hrozí nevratné poškození zdraví. Vyskytuje se zřídkakdy a takový pacient nejspíše využije oční pohotovost. Nepatří sem např. dlouhodobé zhoršování vidění, štípání, řezání ani slzení očí.
 2. plánovaná péče. Pacient je objednán k vyšetření několik týdnů či měsíců – taková je bohužel situace.
 3. akutní péče. Pacient se k vyšetření dostavil buď zcela bez objednání nebo po telefonické domluvě proběhlé dnes, včera nebo před několika dny. Takový pacient však NENÍ objednaný, ačkoliv může mít tento dojem.
  Jeho potíže nejsou neodkladné, ale také velký odklad nesnesou. Jaké je řešení?
  Bylo mu tedy doporučeno brzké vyšetření, ale samozřejmě se tedy nemůže jednat o řádný termín, pacient zůstává neobjednaný.
  Neobjednaný pacient je mezi objednanými pacienty navíc. Proto se od něj očekává značná míra trpělivosti.
  Bude mu poskytnuta péče v souladu se zákonem 372/2011 viz výše, tedy “za účelem odvrácení vážného zhoršení zdravotního stavu”.

  Jaké potíže vyžadují akutní péči?
  • všechny stavy, které vzniknou v noci a o nepracovních dnech a které sám pacient vyhodnotí, že jsou nezávažné a nejsou neodkladné povahy – pokud by takové byly, navštívil by neodkladně pohotovost,
  • zarudnutí, bolesti oka, hnisání, otoky nebo bolesti víček,
  • nečekané zhoršení vidění jednoho oka, které nevzniklo náhle a zároveň není výrazné,
  • neobvyklý zrakový vjem – typicky záblesky, “pavučiny”, skvrny, “saze” a podobně,
  • pacienti s akutním doporučením jiného lékaře (akutní žádanka).

Tento seznam nemůže postihnout všechny možné situace.

Máte-li pochybnosti, volejte nám nebo přímo navštivte pohotovost!

Výše uvedený text vznikl jako důsledek toho, že nežijeme v ideálním světě. Ve světě, kde všechny činnosti plynule navazují, nikdo nečeká a všichni jsou chápaví a spokojení. Všichni jsou vyšetřeni ihned, kvalitně a rychle. Nespěchají a nejsou unavení.
Přesto věříme, že k tomuto ideálu je možné se přiblížit. Může se o to pokusit každý z nás svou vlastní trpělivostí a ohleduplností. Děkujeme za ni.

Přednost u nás mají pacienti ve výše uvedeném pořadí. Proč?


Víme dobře, že nikdo nečeká rád, také známe roli pacientů.

V zájmu všech je ošetřit objednané pacienty co nejpřesněji na objednaný termín – čekali na něj dlouho.
Neobjednaní (i akutní) pacienti MUSEJÍ POČKAT. Ošetření budou ve vzniklé mezeře nebo zkrátka AŽ PO OBJEDNANÝCH PACIENTECH.

Trpělivost musí mít všichni, ovšemže i objednaní. Ve zdravotnickém zařízení se pracuje s nemocnými lidmi. Nikdy nelze odhadnout předem, jak dlouho bude vyšetření trvat. Přibližně ano – totiž tak dlouho, jak bude potřeba. Tak to děláme.

Salus aegroti, suprema lex. Nejvyšším zákonem je zdraví nemocného.

Akutní rozhodně neznamená přednostní

Z výše uvedeného plyne, že akutní problém nezakládá právo přednostního ošetření – tím jsou pouze potíže neodkladné. Část pacientů s akutními potížemi se někdy bohužel agresivně dožaduje přednostního ošetřením, ačkoliv patří do kategorie neobjednaných pacientů.
“Akutní pacienti” náš postoj nejlépe pochopí, až se sami ocitnou v roli objednaných pacientů. Možná také budou hledět s nelibostí na každého, kvůli kterému budou sedět v čekárně déle, než by si přáli. Stačí si situaci představit. Nikdo rád nečeká.

Kolik budete u nás potřebovat času?

Čas objednání je čas příchodu pacienta. Vlastní čekání začíná až poté.
Doba strávená v čekárně před časem Vašeho objednání NENÍ čekáním. Pokud přijde pacient dříve, čekat začíná také až v době, na kterou byl objednán. Nechoďte dříve, budete čekat o to déle!

Při prvním vyšetření, převzetí do péče, s rozkapáním zornic počítejte nejméně s jednou hodinou času – v ideálním případě.
Pokud budete potřebovat i předepsat brýle, počítejte nejméně s hodinou a půl.
Čas věnovaný “akutnímu pacientovi” bývá různý, stejně tak doba jeho čekání.

Prosba:

Jelikož nemůžete vědět, proč sedí v čekárně ostatní lidé, neposuzujte prosím, zda mají oni čekat déle než Vy.